GITAM Institute of Pharmacy

Visakhapatnam Campus

GIP

Vizag Campus

GITAM Institute of Pharmacy Contact Us

Dr.S.Ganapaty
M.Pharm, M.Sc (UK)., Ph.D.

Principal & Dean

GITAM Institute of Pharmacy 

GITAM UNIVERSITY 

Gandhi Nagar, Rushikonda, 

Visakhapatnam-530 045

Andhra Pradesh, India

Phone :(+91-891) 2795315, 2840550, 2840551 

Email: principal_pharmacy@gitam.edu

Related Links:-